Formativ bedömning - att synliggöra lärandet

Syfte

Syftet med utbildningen är att deltagarna får en ökad förståelse för en undervisning som präglas av formativ bedömning. Hur man som lärare genom en kunskapsdialog låter eleven vara med och ta kommando över sitt eget lärande. Den formativa bedömningen ger också dig som lärare förutsättningar för att planera den fortsatta undervisningen utifrån elevernas nuläge.

Dessutom är syftet att genom konkreta exempel få syn på den förändrade elev- och lärarroll som ett formativt arbetssätt innebär. Dessa grundläggande idéer om bedömning presenteras även i ljuset av de oändliga möjligheter som införande av IKT till exempel genom 1 till 1 innebär. Syftet är alltså också att genom en rad digitala verktyg öka och utveckla ett formativt lärande kopplat till styrdokumenten.

Förväntat resultat

Formativ bedömning har i olika sammanhang visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att höja elevers resultat. Genom ökade kunskaper om formativ bedömning och om användbara IKT-verktyg kommer lärare och elever att få en utvecklad syn på lärande. Resultatet blir en klassrumsverksamhet som präglas av större fokus på processer. I en sådan miljö är IKT en stark resurs som bidrar till att göra en skillnad. I denna utbildning ger erfarna pedagoger tankar och konkreta exempel som utökar deltagarnas kunskaper och deras "analoga och digitala verktygslåda" för formativ bedömning. 

Innehåll

Utbildningen ger deltagarna möjlighet att ta del av kunskaper och en rad exempel om formativ bedömning samt IKT-verktyg som gynnar elevens lärande. Utbildningen präglas av aktiva deltagare som får tillfälle att föra dialog både i mindre grupper, samt med föreläsarna. Deltagarna får även tillfälle att själva testa användbara IKT-verktyg som främjar en formativ bedömning.

  • Kunskaper om formativ bedömning kopplat till aktuell forskning
  • Personliga erfarenheter av formativ bedömning i klassrummet
  • Mångfald av exempel på hur IKT bidrar till en formativ process
  • Vägar till ökad förståelse och användbarhet av aktuella styrdokument, LGR11
  • Kunskapsdialog som ett verktyg för ett mer självreglerat lärande
  • Baklängesplanering och träningsläger
  • Möjligheter med att synliggöra lärandet hos eleverna för att i nästa steg öka kvalitén i planering av undervisning

 

Målgrupp

Pedagoger och skolledare

Omfattning

Utbildningen kan läggas upp på flera olika sätt utifrån era behov och förutsättningar.

Tillbaka

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev