Att se skogen och träden – En praktisk guide till systemteorin.

Den här boken är resultatet av flera års arbete med att presentera systemteorins rika skatt av idéer på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Ambitionen har varit att läsaren också ska få stifta närmare bekantskap med de forskare – från vitt skilda vetenskapliga fält – som bidragit till de kreativa och nydanande idéer som ger systemteorin en extra lyskraft.

Boken riktar sig inte bara till den teoretiskt intresserade, utan även till de praktiker som söker nya och nyanserade förhållningssätt till vardagliga situationer och utmaningar, både för egen del och i sin yrkesverksamhet.

 

(Frakt tillkommer)

185,50 kr (175,00 kr exkl. moms)

Antal: st

Den seende läraren: systemteori för skolbruk

Oscar Öquists nya bok – Den seende läraren: systemteori för skolbruk – vill bidra till att göra den ytterst komplexa vardag som läraren alltid befinner sig i en aning mer begriplig och lättare att bemästra.

Grunden för den vidgade blicken är det systemteoretiska perspektivet som, bland annat, handlar om att uppmärksamma mönster och sammanhang och att vara medveten om hur strukturer påverkar. Relationer, förtroenden och samtal är exempel på viktiga arbetsredskap för att man ska kunna ligga steget före – en seende lärare uppmärksammar helheterna och ger sig själv därmed möjlighet att agera istället för att re-agera.

I boken finns talrika exempel hämtade från skolans värld och tillsammans med direkta frågor ställda till läraren, blir denna inblick i systemteorin både lättillgänglig och engagerande.

"Öquist tror på skolans möjligheter. Han tror att elever, lärare och skolledare kan skapa den skola som många av oss har som ideal." – ur bokens förord. Mikael Alexandesson, professor i pedagogik och rektor vid Högskolan i Halmstad.

 

(Frakt tillkommer.)

185,50 kr (175,00 kr exkl. moms)

Antal: st

Lektionen - strukturer för bättre lärande

Den här skriften lägger grunden till ett nytt sätt att organisera och strukturera undervisning och lärande i matematik. Ett sätt som har sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Det vi har döpt till "Lektionen" är ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt men grundar sig också på våra erfarenheter och inte minst mot de framsteg vi har kunnat iaktta i projektet så här långt.

Med ett systemteoretiskt perspektiv vidgas fältet och nya strukturer och metoder synliggörs. I skriften finns exempel på att det är framgångsrikt att ha fokus på strukturer och helheter istället för att lägga ner tid på enskilda delar eller händelser i undervisningen. Den här skriften riktar sig till makthavare, ledare på olika nivåer inom skolsystemet och inte minst till lärare – vår viktigaste resurs.

Om författarna:

Håkan Johansson är matematikdidaktiker och styrelseordförande i Frida Utbildning. Han har mångårig praktiknära erfarenhet från skolutveckling och utveckling av matematikundervisning. Håkan har bland annat deltagit i framta- gandet av kursplaner i matematik för grundskolan.

Bengt Johanson är professor emeritus i matematikämnets didaktik. Han har varit föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Bengt har bland annat bedrivit forskning om lektionsundervisning och lärande i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

 

 

99,00 kr (99,00 kr exkl. moms)

Antal: st

The Lesson - structures for better learning

This publication lays the foundations of a new way of organizing and structuring both teaching and learning of mathematics – based on research and reliable experience. It is a research-based development project that we have named "The Lesson", but it is also based on our experiences and not least the progress we have made through this project so far.

99,00 kr (99,00 kr exkl. moms)

Antal: st

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev